Keresés

Hírek

Újdonság!!! Csiri-biri Torna

2013.02.17 12:43
Szeptembertől az anyukák között már híressé vált CSIRI-BIRI TORNA  újra indul mindkét csoportunkban! Sőt! Az Öregiskolában is csütörtökönként 10 órától várok minden kedves érdeklődőt! Jelentkezni lehet István Ágnesnél e-mailen vagy telefonon. A tornáról többet megtudhatsz a babatorna.hu...

Apraja-nagyja játszótér

2013.02.16 12:42
Örömmel jelentjük, hogy a családi napközi vezetőség illetve az Iciri-piciri és Marcipán csoportos szülők összefogásával sikerült 210000 Ft-ot összegyűjtenünk és átadnunk az épülő Apraja-nagyja játszótér javára. Ezúton is köszönjük a szülők hozzáállását a gyűjtéshez!

 

 

 

 

A Marcipán Családi Bölcsőde bemutatása

A Marcipán Családi Bölcsőde a II. kerület határán lévő zsákfaluban, Nagykovácsiban helyezkedik el. A Családi Bölcsőde Nagykovácsi olyan részén van, ahol átmenő forgalom hiányában megfelelően nyugodt, csendes, biztonságos környezetet nyújt a gyermekek számára. A település jelenleg növekvő lélekszámú, és az országos átlagnál magasabb a jellemző gyermekvállalási kedv. Bölcsőde hiányában, gyermek elhelyezési problémával küzdő szülők számára megoldást kínál ez szolgáltatás. A fenntartó Iciri-piciri Családi Napközi Közhasznú Alapítvány pályázott a 2010-ben meghirdetett Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatra, mely új családi napközi létrehozására vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Ezzel támogatással sikerült létrehozni a Marcipán Családi Napközit. 2017. január 1-től a működési engedély szerint a szolgáltató neve: Marcipán családi Bölcsőde

Ellátandó célcsoport, terület jellemzői:

A Marcipán családi bölcsőde azért jött létre, mert Nagykovácsiban (Remeteszőlősön, Adyligeten) egy állami fenntartású bölcsőde van 24 férőhellyel a magánbölcsődei férőhelyek száma pedig nem elegendő. Nagykovácsiban az országban talán legmagasabb arányú a gyermekek létszáma (260 fő 0-3 éves) más településekhez képest, így nem vitatható a létjogosultsága a gyermekek napközbeni ellátását biztosítani hivatott intézményeknek.  Ilyen módon támogatnánk a munkavállalásra kényszerülő szülőt, hogy amíg napközben munkával tölti idejét, gyermekét egy szerető biztonságos, magas színvonalú helyen tudhatja. A családi bölcsődénk 1-3 éves korú gyermekekre lett létrehozva így szellemiségünk igyekszik követni a bölcsődei ellátás alapelveit, céljait, feladatait, személyi és tárgyi feltételeit.

Sajátos nevelési igényű gyermekeket megfelelő szakember hiányában kizárólag a pedagógiai szakszolgálattal együttműködve áll módunkban fogadni.

A szolgáltatás célja

Olyan családias légkörű, gyermekközpontú családi bölcsődét kívánunk működtetni, amely 1-3 éves gyermekek számára biztosítja a korszerű, és személyre szabott, egészséges és biztonságos körülmények között való nevelést, gondozást.

Tevékenységeken keresztül gondoskodunk az életkornak megfelelő műveltségtartalmak közvetítéséről. Biztosítjuk annak lehetőségét, hogy minden gyermek életkorának, képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben részesüljön.

Szakszerű ellátásukhoz biztosítjuk a szükséges személyi és tárgyi feltételeke, ügyelünk az életkornak megfelelő készségek és képességek kialakítására, fejlesztésére, az egyéni ütemben történő fejlődés lehetőségének biztosítására.

Személyre szóló, differenciált bánásmóddal szeretnénk segíteni a gyerekeket személyiségük kibontakozásában.

A nevelésünk-gondozásunk alapelvei

Mivel családi bölcsődénk 1-3 éves gyermekeknek lett létrehozva, így követjük a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogram elveit, céljait.

 

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete

 A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Bölcsődénk a családi nevelés értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva, annak erősítésével, segítésével vesz részt a gyermekek gondozásában, nevelésében. Szükség esetén lehetőségeinkhez mérten törekszünk a családi nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. A szülők számára lehetővé tesszük a tevékeny, különböző szinteken és módokon megvalósuló bekapcsolódást bölcsődénk életébe.

 

A gyermeki személyiség tiszteletének elve

A gyermeket – mint fejlődő személyiséget – a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítségigénye / ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. Bölcsődei nevelésünk-gondozásunk értékközvetítő és értékteremtő folyamat, melyben a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére törekszünk, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.

 

 

A nevelés és gondozás egységének elve

A nevelés és a gondozás elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. Az első 3 életévben a nevelési feladatok jelentős része a gondozási műveletek során valósul meg. A gyermek a gondozás közben a kisgyermeknevelővel való kommunikáció révén megismerkedik saját testével, testrészeivel, kialakul a testséma. Az önmagáról ezen helyzetekben szerzett tapasztalatok a kommunikáció érzelmi kötése, a felnőttnek a gyermekről adott jelzései kihatnak a későbbiekben önmaga elfogadására, a személyiség egészséges alakulására.

 

Az egyéni bánásmód elve

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. Kisgyermeknevelőink meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermekek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segítik a gyermekek fejlődését. Arra törekszünk, hogy a bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől, ha sajátos nevelési igényű, ha viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. Kisgyermeknevelőink elfogadják, tiszteletben tartják a gyermek vallási, etnikai … stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint segítik az identitástudat kialakulását és fejlődését, segítik a saját és a más kultúra és hagyományok megismerését és tiszteletben tartását.

 

 

 

A biztonság és a stabilitás elve

Az egészséges személyiségfejlődés fontos feltétele az érzelmi biztonságot jelentő stabilitás, az, hogy a gyermek személyi és tárgyi környezete a bölcsődei élet során lehetőség szerint ne változzon. A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandóságával („saját” gondozónőrendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeljük az érzelmi biztonságot, amely alapul szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához. A napirend folyamatosságával, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődésekkel tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményezünk a napi események sorában, hogy ezzel növeljük a gyermekek biztonságérzetét. A gyermekek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatásával segítjük alkalmazkodásukat, a változások elfogadását, az új megismerését, a jó szokások kialakulását. A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és a pszichikai erőszak minden formájától való védelmét is.

 

Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve

A bölcsődei nevelés-gondozás egyik kiemelt feladata a biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása. A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, az önállóság és az aktivitás tevékenység-specifikusságának, fizikai és pszichés állapottól függésének elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. Kisgyermeknevelőink az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásukkal, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával segítik a tanulást.

 

Az egységes nevelő hatások elve

A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek – a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával – a gyermek elfogadásában, a kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek. Kisgyermeknevelőink az alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztetik, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik.

 

Ezeket az alapelveket, „A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai” című módszertani levél fogalmazza meg. Ezeket az elveket minden bölcsődés korú gyermekkel dolgozó szakembernek ismernie és alkalmaznia kell a gondozás-nevelés során. Ezen kívül amit mi még fontos elveknek tartunk:

 

A rendszeresség elve

A rendszeresen ismétlődő tevékenységekkel növeljük a gyermekek biztonságérzetét, tájékozódási lehetőségét, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményezünk a napi események sorában.

 

A fokozatosság elve

A gyermekek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatásával segítjük alkalmazkodásukat, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakulását.

 

 

A természet és élet közeliség elve

Az élet legősibb, legigazibb foglalata a természetes környezet, mely minden megismerni való közül a legközelebb áll a gyermekhez. Megfelelő alapot és feltételeket teremt a természetes fejlődés segítéséhez. A nevelés alapvető kerete, eszköze, módszere. Naponta változó csodái, gazdagsága változatos lehetőségeket biztosít a játékhoz, munkához, tanuláshoz, és az alkotásokhoz. Ha e köré a két dinamikusan változó, de ugyanakkor állandóságot sugárzó fogalom köré szervezzük a bölcsődei életet, kialakulhatnak azok a szokások, és értékrendek, amelyek elősegítik a környezettel való harmonikus kapcsolat kialakulását.

 

A  nevelés-gondozás célja:

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi / etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.

 

Az ellátás keretében a gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének, igényének megfelelően biztosítjuk a nevelés-gondozás feltételeit, így különösen:

·         a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,

·         megfelelő textíliát, bútorzatot,

·         a játéktevékenység feltételeit,

·         a szabadban tartózkodás és alvás feltételeit,

·         az egyéni bánásmódot,

·         az étkezést, valamint szakszerű nevelést-, gondozást és egészségügyi ellátást, figyelembe véve az egészséges életmódra nevelés fontosságát.

 

 

Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása

·         A gyermek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése.

·         Az egészséges testi fejlődés elősegítése

·         A harmonikus fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése.

·         A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése,

·         Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúrhigiénés szokások kialakulásának segítése.

·         A testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend (ezen belül: étkezés, mosakodás, öltözködés, pihenés, alvás, szobatisztaságra nevelés, levegőzés, játék, mozgás).

·         Szükség esetén speciális szakember bevonásával prevenciós és korrekciós feladatok ellátása.

 

Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése

·         Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek lehetőség szerinti megelőzése, illetve csökkentése, a gyermekek segítése az esetlegesen átélt nehézségeik feldolgozásában.

·         A kisgyermeknevelő-gyermek közötti szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat kialakulásának segítése.

·         Az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban élés helyzetében, az én tudat egészséges fejlődésének segítése.

·         A bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai elfogadásának, a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése.

·         Lehetőségteremtés a kisgyermeknevelővel és/vagy a társakkal közös élmények szerzésére az én-érvényesítés és a tolerancia egyensúlyának irányába befolyásolva a gyermek fejlődését.

·         A kommunikatív képességek fejlődésének segítése a kommunikációs kedv felébresztésével és fenntartásával (meghallgatás, figyelem, kérdések megválaszolása).

·         A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi és/vagy mozgássérült, a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, az elhanyagolt gyermekek nevelése gondozása speciális törődéssel, szükség esetén más szakemberek bevonásával.

 

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése

·         Az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör bővülésének segítése.

·         A kommunikatív képességek és a kommunikációs kedv fejlődésének segítése.

·         A gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének biztosítása.

·         Az önálló aktivitás és kreativitás támogatása.

·         Az önálló véleményalkotásra, a döntésre, a választásra való képessé válás segítése.

·         Ismeretnyújtás, a tájékozódásnak, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának segítése.

·         A gyermek tevékenységének támogató-bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése, az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése az egyes helyzetekben.

·         A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzet-megoldási minták nyújtása.

 

A jó színvonalú gondozás mellett az utóbbi években előtérbe került az értelmi fejlődés fokozottabb támogatása. Ezt segítjük a gyermekek környezetének gondosabb kialakításával, a tevékenységek körének szélesítésével, a fejlesztő játékok, eszközök gondosabb válogatásával, a felnőtt aktívabb részvételével a gyermekek tevékenységében, kommunikációjában.

 

 

Az ellátás igénybevételének módja

A felvétel a családi bölcsődébe folyamatos, attól függően hogy van-e szabad férőhely vagy sem. A kérelmet a szülőnek írásban kell beadnia, melyet abban az esetben ha nincs éppen hely, várólistára teszünk. Amikor felszabadul egy hely a várólistán szereplő kérelmek közül a legrégebben várókat értesítjük telefonon illetve írásban a lehetőségről. Amennyiben a felvételi kérelem beadásakor van szabad hely, a szülők és a családi bölcsőde között létrejön a megállapodás, majd elkezdődhet a beszoktatás. A Marcipán Családi Bölcsődébe elsősorban azok jelentkezését várjuk akik egész hetes ellátást szeretnének kérni.

 

Tárgyi feltételek

A családi bölcsőde egy a központban lévő családi házban van, melynek lehetőségei, méretei biztosítják a gyermekek számára az egészséges fejlődés, napközbeni ellátásuk biztonság, nyugodt hátterét.

Az ingatlan 70 m2, melynek helységei a következők: előszoba-öltöző kis padokkal, saját jellel ellátott polcokkal, fogasokkal. Van egy nagy játszószoba konyha kapcsolattal a végében, itt vannak a gyerekek a nap nagy részében. Ezen kívül van még egy szoba, ahol alhatnak a gyermekek és van 2 db fürdőszoba, melyek közül egyiket a gyermekek használják, másikat a felnőttek.

A házhoz elől és hátul is nagy kert tartozik, melyek alkalmasak szinte bármely időjárási viszonyok között lehetőséget biztosítani a gyermekek levegőztetésére. Fedett rész is van, illetve van terasz is, ahol akár a tízórait is el tudják fogyasztani a gyermekek.

A ház a biztonságos környezet kialakításának figyelembevételével került berendezésre, előírásoknak megfelelően.

A játékkészlet sokszínű, megtalálhatja közte mindenki az éppen korosztályának megfelelőt.

 

Személyi feltételek

A családi bölcsődében 2 felnőtt gondozza, neveli nap mint nap a az engedélyezett létszám szerinti 5 gyermeket. Mindketten rendelkeznek az előírásoknak megfelelő oklevéllel (Családi Napközit Működtető tanfolyam)

A családi bölcsőde vezetője Lukácsi Tímea, okleveles családi napközi vezető 2010 óta a Marcipán Családi Napközi nyitása óta dolgozik nálunk, jelenleg csecsemő – és kisgyermeknevelő OKJ-s képzésen vesz részt

A helyettes, a fenntartó részéről a kuratóriumi elnök Móczár Ágnes, akinek gyógypedagógus diplomája és családi napközit működtető oklevele is van, illetve kisgyermeknevelő-gondozó szakképesítéssel is rendelkezik.

 

 

Beszoktatás (adaptáció) – szülővel történő fokozatos beszoktatás

A családi bölcsődébe alkalmazzuk a „Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai” című módszertani levélben szereplőket a beszoktatás tekintetében is.

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen megkönnyíti a beilleszkedést a bölcsődei közösségbe, csökkenti az adaptáció során fellépő negatív tüneteket (pl. étvágytalanság, súlyesés, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szülőhöz való fokozott ragaszkodás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság terén jelentkező esetleges változások, alvászavar, stb.).

A beszoktatás sikerességének feltételei:

·         A kisgyermeknevelő konkrét helyzetekben, annak sajátosságaihoz igazodva rugalmasan tudja alkalmazni a módszert.

·         A szülők felé hitelesen képviselje a módszer előnyeit a gyermek szempontjából.

·         A beszoktatás időtartama a gyermek alkalmazkodásának segítése érdekében legalább két hét. - A kisgyermeknevelő a szülőtől fokozatosan vegye át a gyermek ellátását.

·         A gyermek bölcsődei életének kialakításánál a szakmai elvek megszabta kereteken belül figyelembe kell venni az otthoni szokásokat.

 

 

Napirend

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos nevelés-gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon a felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja. A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események (tisztálkodás, étkezés, alvás) a gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg. A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, és egyéb tényezők is. Kialakításának további feltételei a személyi állandóság a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a kisegítő személyzet összehangolt munkája, a gyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembe vétele.

 

Gyermekeink napirendje

8.00 - 8.45 Érkezés a családi bölcsődébe, igény szerint pihenés, játék a csoportszobában.

8.45 – 9.00 Reggelizés.

9.00 – 10.00 Játék a szobában vagy az udvaron

10.00 – 10.10 Tízórai

10.10 –11.00 Játék a szobában, vagy az udvaron

11.00 -11.30 Fürdőszobai gondozás gondozási sorrendben, készülődés az ebédhez

11.30 -12.00 Ebéd

12.00 -14.30 Alvás, pihenés

14.30 -15.00 Fürdőszobai gondozás ébredési sorrendben

15.00-15.30 Uzsonna

15.30 -17.00 Játék a szobában vagy az udvaron, távozás a szülőkkel

 

 

Kapcsolat a szülőkkel

A családi bölcsődében folyó nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek megfelelő fejlődését.

A szülő ismeri legjobban a gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a gondozónőt a gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A gondozónő pedig, mint szakember, szaktudásával, tapasztalataival tudja segíteni a szülőt gyermeke nevelésében.

A szülők és a családi bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről

A korrekt partneri együttműködés feltétele az őszinteség, a hitelesség, a személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos kommunikáció.

A családi bölcsőde nyitott minden érdeklődő számára függetlenül attól, hogy jelenlegi illetve jövőbeli gyermekről van szó. Az idejáró gyermekek szülei bármikor bejöhetnek és megnézhetik, hogy mi is történik nálunk, milyen ellátást kapnak gyermekei.

 

A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája:

•        Egyéni kapcsolattartási formák: beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor, családlátogatás, fogadóóra.

•        Csoportos kapcsolattartási formák: szülői értekezletek, hirdetőtábla, nyílt napok, írásos tájékoztatók, szervezett programok, stb. Mivel mindegyik más-más szerepet tölt be, célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni közülük.

•        Internetes felület (titkos Facebook csoport)

 

Családlátogatás

Célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek és a szülőknek otthoni környezetben való megismerése, ezért lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás megkezdése előtt kerítünk sort. A családlátogatás arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza. A családi élet az emberek intim szférájához tartozik, ezért a családlátogatás lehetőségének ajánlásakor, az időpont megválasztásakor, a családlátogatás alatt és után a család kívánságait mindenek felett tiszteletben tartjuk (a családlátogatás előli elzárkózást is). A gondozónő:

·         ismerje a családlátogatás jelentőségét,

·         a családlátogatáson hivatásának megfelelően viselkedjen,

·         a szülők felé hitelesen képviselje azt, hogy a családlátogatás előnyös a gyermek szempontjából.

 

Fogadóóra

A családi bölcsőde vezető előre megbeszélt időpontban, illetve szükség szerint bármikor áll a szülők rendelkezésére.

 

Csoportos szülői értekezletek

Egy évben egy alkalommal rendezett, aktuális eseményekről, programokról, közös feladatokról való tájékoztatás, eszmecsere.

 

Közös programok tervezése

A partneri kapcsolat erősítése érdekében a szülők is részt vehetnek programjainkon (pl. játszóház, farsang, karácsony, gyermeknapi kerti mulatság stb.) A szervezett programok a családok igényeihez igazodó többlet-lehetőségek a családok segítése, a szülői kompetencia növelése és a család és a családi bölcsőde közötti kapcsolat erősítése érdekében. Ezek a közös élmények, az emberi kapcsolatok és a tapasztalatok, a tájékozottság gyarapításával nagymértékben hozzájárulhatnak a szülői kompetencia fejlődéséhez, a családi nevelésnek és a gyermek fejlődésének segítéséhez.

 

 

A családi bölcsőde kapcsolata más intézményekkel

A családi bölcsődében dolgozók illetve a fenntartó képviselője nagyon jó, együttműködő kapcsolatot ápol a településen lévő más gyermekekkel kapcsolatos intézményekkel, szolgáltatásokkal. Ehhez nagyban hozzájárul az is hogy településünk egy „zsákfalu”, melynek előnyeit nap mint nap élvezhetjük. Akikkel folyamatos a kapcsolatunk: Kispatak Óvoda; Általános Iskola; Alapfokú Művészeti Iskola, Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat; Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, játszóházak.

 

 

A  családi bölcsődéről való tájékoztatás módja

A Marcipán Családi Bölcsőde az érdeklődők az alábbi módon tájékozódhatnak:

-          Nagykovácsi honlapja www.nagykovacsibolcsi.hu

-          a fenntartó képviselőjétől személyesen vagy telefonon

-          a családi bölcsőde vezetőjétől személyesen vagy telefonon

A szakmai program a családi bölcsőde hirdetőtábláján elérhető a szülők számára. A szolgáltatás igénybe vételének lehetőségeiről a szülők tájékozódhatnak a családi bölcsőde honlapján a gyermekorvosi rendelőben, a védőnői fogadó órákon, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatnál, a helyi újságban lévő hirdetésből. A felvételi kérelem leadásakor a szülők tájékoztatást kapnak írásban (házirend) és szóban. A tájékoztatás tartalmazza az ellátás tartalmát és feltételeit; az intézmény által vezetett és az adott gyermekre vonatkozó nyilvántartásokat, valamint az azokba történő betekintés módját; a család és a családi bölcsőde kapcsolattartásának formáit; a házirendet és a fizetendő térítési díjakról szóló aktuális alapítványi jegyzőkönyvet. A tájékoztatás és a felvételi kérelem leadása után az intézményvezető dönt az adott gyermek felvételéről. Amennyiben a gyermek felvételt nyert, akkor a szülő vagy törvényes képviselő megállapodást köt a fenntartóval, melyben nyilatkozik, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek és ha abban változás áll be, köteles mihamarabb jelezni. A megállapodás megkötésekor a szülő nyilatkozik még a tájékoztatási kötelezettség megtörténtéről (Gyvt. 33§).

 

A szolgáltatást nyújtók továbbképzése

Mivel a Marcipán Családi Bölcsőde 1-3 éves bölcsis korú gyermekek ellátására jött létre,így fontosnak tartom, hogy megfelelő minőségű legyen az ott dolgozók szakmai felkészültsége.

Ennek érdekében a kolléganők elvégzik (folyamatban van) a kisgyermeknevelő-gondozó OKJ-s képzést, mellyel mélyítik gyakorlati tudásukat mind az elmélet mind a gyakorlat terén.

 

Az igénylők és a személyes gondoskodást végző személyek jogai és kötelességei

Az intézmény különösen nagy gondot fordít a gyermekek jogainak sérthetetlenségére, a szülők, törvényes képviselők és bölcsődei dolgozók állampolgári és alkotmányos jogaira.

A gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény II. fejezetében pontos leírás található a gyermekek jogiról, a szülők jogairól és kötelességeiről.

 

A gyermeki és szülői jogok és kötelességek

A gyermeknek joga van, hogy:

·         segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének

·         kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez,

·         sajátos nevelési igény, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges ellátásban részesüljön, a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére

·         káros szerek ellen védelemben részesüljön, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön,a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben, gondozásban részesüljön.

 

A szülő joga, hogy:

·         megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza,

·         megismerhesse a gyermekcsoportok életét,

·         megismerje a nevelési, gondozási elveket,

·         tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a gyermeke nevelőjétől,

·         véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a családi bölcsőde működésével kapcsolatban (a javaslatnak illeszkednie kell a jogszabályi feltételekhez és a szakmai módszertanhoz)

·         megismerje a saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat.

 

 

 

A szülő kötelessége, hogy:

·         a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön,

·         a fizetendő személyi térítési díjat időben rendezze,

·         az intézmény házirendjét betartsa.

 

A szülői panaszjog gyakorlásának módja

A szülők bármilyen panasszal fordulhatnak a fenntartóhoz írásban vagy személyesen a képviselővel egyeztetett időpontban.

Másrészről a faliújságon megtalálhatják a területileg illetékes gyermekjogi képviselő elérhetőségét.

 

A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme

Csak olyan személy állhat alkalmazásban, akivel szemben nem  áll fenn a Gyvt. 15. § kizáró tényezője. A dolgozók munkahelyi etikáját a Szociális Munka Etikai Kódexe fogalmazza meg. Az intézmény dolgozóit és vezetőjét panasztétel esetén munkáltatójuk és fenntartójuk védelme illeti meg a kivizsgálási időszak végéig.

A dolgozók érdekeinek figyelembe vétele nem befolyásolhatja hátrányosan az alapellátásban vagy az alapellátáson túli szolgáltatásokban résztvevő kisgyermekek érdekeit.  Az intézményben dolgozó személyek esetében a munkáltató biztosítja, hogy az itt dolgozók a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartja emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismeri, valamint megfelelő munkavégzési körülményeket biztosít számukra.

 

Alapellátáson kívüli szolgáltatások

          A családi bölcsődében nincsen más, az alapellátáson kívüli szolgáltatás. Ennek oka, hogy a családi házban hétfőtől –péntekig reggel fél 8-tól délután 5 óráig a családi bölcsőde működik, így nem tudunk mikor beilleszteni más szolgáltatásokat. Térben és időben nem tudnánk elkülöníteni az adott szolgáltatásokat az alapszolgáltatástól.

 

 

A családi bölcsődében az ellátás, a gondozás és nevelés megvalósulása

Egészséges életmód kialakítására törekszünk a táplálkozás és a mozgás terén is. A gyermek legalapvetőbb, természetes megnyilvánulási formája a mozgás is csak akkor lehet fejlesztő hatású, ha azt a gyermek kellemes, nyugodt, biztonságos környezetben, jó közérzettel, örömmel végzi, ezért erre törekszünk. Cél a

·         A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése,

·         Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

·         A gyermekek testi képességeinek, fizikai erőnlétének, edzettségének fejlesztése.

A gyermek megnyilvánulásaira, teljesítményére konkrétan reagálunk (elsősorban, ha lehetséges a pozitív megerősítés segítségével, dicsérettel.)

Az erkölcsi értékek kialakításában elsősorban a következőkre szeretnénk hangsúlyt fektetni: Jó – rossz felismerése, őszinteség, igazmondás, igazságosság, felelősségvállalás, a gyengébb védelme és segítése. Ezek fejlesztéséhez a mesélésen túl, minden napközben adódó konkrét helyzetet fel lehet majd használni. Alapvetőnek tartjuk azt is, hogy a napközibe járó gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés és az önérvényesítés szabályait, mint például: egymásra figyelés, egymás segítése, egymáshoz való alkalmazkodás együttérzés.

Az értelmi nevelés során a gyermek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit szeretnénk rendszerezni, és célirányosan bővíteni. Ezáltal a következő területek fejlődését célozzuk meg:

·         Egyre pontosabb, valóság hűbb észlelés,

·         Figyelemösszpontosításra való képesség,

·         Gazdag képzeleti működés,

·         Reproduktív emlékezet,

·         Problémamegoldó és kreatív gondolkodás.

 

 

 

 

A napi élet megszervezésében az alábbi témákat dolgozzuk fel:

 

Környezetünkvszakok

Számolási feladatokhoz termések, termények felhasználása.
Az évszakokhoz kapcsolódó versek, mesék, elbeszélések.
Az évszakokhoz kapcsolódó dalos játékok, néphagyományőrző játékok, zenehallgatásnak az évszak hangulatát idéző művek.
Adott évszakra jellemző termések, termények különböző felhasználása az ábrázolási technikákhoz. Hagyományos ábrázolási technikákkal az adott évszakban átélt élmény megjelenítése közben természetes módon jelenjenek meg a háttérben az évszakra jellemző vizuális jelek.

Család

Életkor, testmagasság szerinti sorozatok, testvérek számlálása.
A témához kapcsolódó versek, mesék, történetek, elbeszélések megismertetése, befejezése tetszés szerint, altatók.
Höcögtetők, lovagoltatók, tapsoltatók, simogatók, altatók, a felnőtt játéka a gyermekkel.
A családi körben szerzett élmények feldolgozása különböző ábrázolási technikákkal, ajándékok készítése.

Testünk

Tükörkép-játékok tükörrel, vagy társsal (tükörkép), pár fogalmának megismertetése.
Simogatók, testrészekről szóló versek.

Táncos mozdulatok, hallásfejlesztési feladatok, hangszerek-, hangszínek-, zörejek, hangok felismerése, ritmusérzék fejlesztési feladatok (egyenletes lüktetés érzékeltetése a testrészek segítségével), hangszerek használata.
Tapasztalaton, élményen alapuló emberábrázolás, a kéz használata ábrázolási technikaként (kéz-, ujj-nyomatok, festés ujjal, stb.)

 

Állatok

Halmazokkal végezhető műveletekhez eszközként állatfigurák felhasználása (sorozatok, halmazképzés, tükörkép, stb.)
Témához kapcsolódó versek, mesék, hangutánzó versikék, elbeszélések, jelenetek.
Kiszámolók, körjátékok, dalos játékok állatszereplőkkel.
A téma különböző ábrázolási technikákkal történő feldolgozása (pl. vágás, ragasztás, hajtogatás, rajz, festés, mintázás, forma-kiegészítés, festékfoltból állatkép készítése kiegészítéssel, tépés, stb)

 

Zárszó

Hisszük, hogy a szakmai program megvalósításával boldog gyermekkort, egészséges testi, lelki és szociális fejlődést biztosítunk a családi bölcsődébe járó gyermekeinknek, és a bölcsődei kor végére érett, óvodai élet megkezdésére alkalmas kisgyermeket nevelünk.

 

 

Kelt:Nagykovácsi 2017.01.01.                                                                     ……………………

                                                                                                                         Lukácsi Tímea

 

A szakmai programot a fenntartó a mai nappal jóváhagyta.

Dátum:                                                                                                       ……………………..

                                                                                                                         Móczár Ágnes